H2Odenses Politikkatalog

Omgangsform og god opførelse

H2Odense værner om en sund social kultur i- og udenfor svømmehallerne, i alle foreningens aktiviteter. H2Odense har helt klare værdier og krav til god opførelse for både ansatte, trænere, svømmere og forældre. Vi arbejder målrettet for at forebygge negativ og uacceptabel adfærd særligt mellem trænere og børn. Derfor er der nedsat følgende leveregler for ansatte: 

 1. Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe.
 2. Det tilstræbes at nye trænere ikke fra starten skal have eneansvaret for et hold børn, og vi går jævnligt på besøg hos hinanden, når der trænes.
 3. På ture og arrangementer er der altid mindst to trænere eller ledere med.
 4. For voksne gælder det, at man ikke går ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 5. For børn gælder det, at man efter 6-7-årsalderen forventes at kunne omklæde selv i eget køns omklædningsrum. Indtil man er 6-7 år gammel, kan barnet gå med en voksen af modsatte køn i pågældende køns omklædningsrum.
 6. Det er selvfølgelig ikke tilladt at tage billeder i omklædningsrummet, hverken fra kamera, mobiltelefon eller video.
 7. Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig.
 8. Træner / leder indleder ikke et kæresteforhold eller andet seksuelt forhold til en svømmer under 18 år.
 9. Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 10. Alle trænere/instruktører/Ledere/forældremedhjælpere/holdledere/teamledere, der har direkte kontakt med børn under 15 år, giver en gang årligt samtykke til at der indhentes oplysninger i kriminalregistret vedr. seksuelle krænkelser. Jf. i øvrigt DIF's vejledninger på området.
 11. Foreningen har besluttet at gøre brug af de eksisterende kontrolmuligheder og fremover indhente personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Til denne forespørgsel benyttes den af Dansk Politi udfærdigede og godkendte blanket, jvf. paragraf 36.
 12. Vi vil således fremover ved ansættelse/tilmelding af nye trænere/instruktører/Ledere/forældremedhjælpere/holdledere/teamledere kontrollere, om de pågældende er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller anden form for seksuelle overgreb mod børn.
 13. Bestyrelsen har sat særlig fokus på seksuelle overgreb mod børn i klubben og vil arbejde for åben dialog om emnet på trænermøder og forældreaftener.
 14. Bestyrelsen forpligter sig til straks at behandle en evt. mistanke. Ordningen er vedtaget af bestyrelsen og træder straks i kraft.

Inkluderende kultur 

Alle skal være velkomne i klubber og foreninger - uanset seksuel orientering eller kønsidentitet.

I stræben efter en mere inkluderende kultur, har H2Odense indgået samarbejde med Game Changer, der er igangsat via DGI, men som også støttes af fx SVØM. 
Indsatsen #Gamechanger arbejder for at fremme en aktiv stillingtagen og konstruktiv dialog om lighed og forskellighed i idrætsforeningerne. Dette gøres bl.a. ved at skabe opmærksomhed omkring betydningen af omgangstone og handlemønstre i foreningsfællesskaber, som virker ekskluderende for LGBTI+ personer.
I H2Odense forsøger vi at imødekomme alle slags medlemmer og ansatte - og gør det med en bevidsthed om at disse altid er velkomne og føler sig inkluderede. 
I klubben gør vi os derfor umage for at inkludere alle både i praksis og via fx vores hjemmesides beskrivelser. 

Oplever du at vi har dele af klubben der ikke virker inkluderende, så kontakt os gerne. Vi tager gerne imod ønsker, tanker og de følelser der opstår hos jer, når I er en del af klubben. 

Læs mere om Game Changer her: Bliv Gamechanger | Lad os sammen skabe en mere inkluderende idræt!

H2Odenses politik mod seksuelle krænkelser

H2Odense ønsker at være med i kampen mod seksuelle krænkelser og skabe den størst mulige sikkerhed og tryghed for vores medlemmer. Derfor har H2Odense valgt at tydeliggøre politikken for arbejdet med-, og ansvar for forebyggelse til afsløring af pædofili og andre ulovlige seksuelle overgreb.
Som en del af foreningens etiske værdigrundlag, bestræber vi os på at leve op til den tillid, som forældre og børn har til os. Vi maksimerer vores opmærksomhed på uacceptabel overskridende adfærd og seksuelle overgreb.
Opstår der mistanke om seksuelle overgreb og lign., følges følgende handlingsplan af anmelder og forening:

 1. Først, undgå panik.
 2. Kontakt ledelsen, det er deres opgave at vurdere om den mistænkte skal anmeldes til politiet, afsættes som træner eller ingen af delene, idet de har den formelle ledelse.
 3. Hvis ledelsen efter grundig undersøgelse og overvejelse i samarbejde med den person der har anmeldt mistanken, afviser mistanken, bør sladder forsøges stoppet, for at undgå heksejagt.
 4. Hvis ledelsen i samråd med den person, der har mistanken, finder mistanken begrundet, så hører sagen ikke længere hjemme hos klubben. Sagen overgives til kommunens socialforvaltning, som varetager barnets tarv. Samtidig indgives en anmeldes til politiet. Desuden bør forældrene til barnet straks orienteres.
 5. Hvis usikkerhed om mistanken er begrundet, kontaktes de sociale myndigheder.
 6. Eventuelt kontaktes DIF´s konsulentafdeling på tlf. 43262031, Børnetelefonen på tlf. 116 111 eller Forældretelefonen på tlf. 35555557. Opkald kan evt. ske anonymt.

H2Odenses sikring af trivsel 

I enhver forening/klub er det vigtigt, at man behandler hinanden med respekt. Dette gælder også for alle i H2Odense, trænerne, medlemmerne og forældre.
Derfor er der indført følgende trivselsværdier:

Tolerance 
Vi er ikke alle sammen ens, men det er en styrke, ikke en svaghed. Alle skal behandles ligeværdigt.

Respekt
Man skal respektere hinanden. Der skal være plads til at være anderledes.

Mod
Børn, såvel som voksne, skal turde sige fra.
Man skal ligeledes reagere, hvis man ser andre blive mobbet.

Medansvar
Alle har et medansvar for at klubben fungerer. Børn såvel som voksne. Den som ikke reagerer er medansvarlig.
Mobning gør ondt og du skal gøre en forskel!

Plads til dem der vil
I H2Odense har alle mulighed for at være en del af fællesskabet, hvis man følger klubbens anvisninger, retningslinjer og regler. 

Stop Mobning 

I H2Odense stræber vi efter at have et mobbefrit miljø - vores trænere er i den forbindelse blevet introduceret til Antibulli-konceptet fra SVØM og MaryFonden. Konceptet i Antibulli Svømning arbejder med tolerance, respekt, omsorg og mod. Her forsøges at blive skabt stærke børnefællesskaber, hvor der ikke er plads til mobning. Læs mere om Antibulli Svømning: Antibulli Svømning | Dansk Svømmeunion (svoem.org)

3 gode råd hvis du oplever mobning:

 1. Tro på at du kan gøre en kæmpe forskel, ved at fortælle om det. Det er ikke at sladre, men at være en ansvarlig kammerat. Med en håndsrækning fra en jævnaldrende begynder solen at skinne igen for den der mobbes.
 2. Fortæl om mobningen til en kammerat, en træner eller voksen du har tillid. Når mobning sker, er det ALLES ansvar at få det stoppet.
 3. Sig stop, i stedet for at være en passiv. Aftal med en kammerat, at man begge to lader være med at tage del i mobningen, og at man i stedet griber ind og forsvarer mobbeofferet. Prøv at finde ud af, hvad I mere kan gøre for at stoppe mobningen, fx ved at kontakte træneren eller andre ansvarlige i klubben.

Håndtering af mobning

Hvis vi i H2Odense oplever mobning skal trænerne/lederne gribe konsekvent ind. Træneren, den halansvarlige eller ledelsen skal i første omgang forsøge at løse konflikten samt tage kontakt til forældre (hvis barnet er under 18 år). Fortsætter mobningen kan dette resultere i bortvisning fra klubben.
Hvis man har mistanke om, at et medlem bliver mobbet eller på anden vis mistrives, bedes man tage kontakt til træneren, den halansvarlige og/eller ledelsen. Alle henvendelser vil blive behandlet anonymt, med mindre andet aftales.

Digital Mobning

H2Odenses medlemmer og deres forældre benytter sig af bla. Facebook, messenger, SMS osv. Som platform for videns- og informationsdeling om praktiske ting i klubben.
Klubben opfordrer til, at man på Facebook, og andre medier, forholder sig til klubbens trivselsregler, og behandler hinanden med respekt.
I H2Odense ser vi også med stor alvor på denne form for mobning.
Digital mobning bliver sidestillet på lige fod med al anden form for mobning, og tolereres ikke.

Kamerapolitik

I H2Odense følger vi som minimum kommunens ordensreglement, men især på området omkring kamerapolitik har vi skærpet reglerne. Derfor har vi af hensyn til samtlige medlemmer og for at forebygge krænkende episoder valgt at AL brug af smartphones, tablets samt andet udstyr, der kan tage billeder eller optage video, ikke må bruges i vores haller og omklædningsfaciliteter, når vi har klubtræning i H2Odense.

Vi gør opmærksom på at du ved tilmelding nu, skal vælge om du vil give samtykke til at medvirke på billeder og video. Billeder og videooptagelser vil f.eks. kunne opstå i forbindelse med foreningens arrangementer og aktiviteter. 

Ved tvivl kan du henvende dig til svømmeskolelederen sl@h2odense.dk

Note:

Straffelovens §§216-235 handler om seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder er her i landet 15 år.
Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring.

I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem trænere, ledere, instruktører og de børn under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptable. DIF og H2Odenses holdning er, at personer, som er nævnt efter ovennævnte paragraffer i straffeloven, ikke længere kan være træner eller leder for børn og unge inden for idrætten.